Užpildykite užklausos formą

Šilalės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimai

2021 m. Balandžio 06 d.

Šilalės kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2021 m. kovo 26 d., sprendimai:

1.Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai.

2.Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas

Nutarta: Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.

3.Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto ataskaitą teigiamai.

4.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

4.1.    Nutarta: 2020 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

4.2.    Nutarta: visą 2020 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.

5.2021 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta: Patvirtinti 2021 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą, pagal pateiktą nutarimo projektą.

6. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Nutarta: išrinkti į unijos paskolų komitetą šiuos asmenis: Ievą Kazlauskienę, Petrą Pilypą, Algimantą Bukį, Jolantą Kažukauskienę, Zitą Stonienę.

Nutarta: išrinkti paskolų komiteto pirmininke Ievą Kazlauskienę.

7.Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta: Suteikti Šilalės kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

8.Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Nutarta:

8.1.    Išmokėti tantjemas vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2020 m. pagal 2020 m. kovo 20 d. vykusio visuotinio narių susirinkimo nutarimą: 15 proc. nuo gauto veiklos rezultato sumos prieš apmokestinimą pelno mokesčiu.

8.2.    Nustatyti 2021 m. tantjemas vadovams ir paskolų komiteto nariams 15 proc. nuo gauto veiklos rezultato sumos prieš apmokestinimą pelno mokesčiu, jei unija finansinius metus baigs pelningai.

 

Šilalės kredito unija

Tel. +370 650 56888, el. p. silale@kreda.lt